Košík

Produkt byl přidán do košíku (maximální možný počet kusů).
Všechno zboží máme SKLADEM
Expedice Vaší objednávky do 24 hodin
Poštovné nad 9 990 ZDARMA

1. Základní údaje

Dodavatel

Nevex, s.r.o., se sídlem Paláskova 1108/3, 182 00, Praha - Kobylisy .

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze.

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 27441351

DIČ: CZ27441351

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje

Telefon: 608 433 616

Email: info@zanovnilyze.cz

Výdejní místo

Třebovská 36, 789 85, Mohelnice

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.zanovnilyze.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

V případě nevyzvednutí objednaného zboží při "osobním vyzvednutí" na výdejním místě do 7 kalendářních dnů od uzavření objednávky, může prodávající objednávku stornovat, pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím předem ujednáno jinak.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno  zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době zasilatelskou společností PPL.Při způsobu platby na dobírku a stavu zboží skladem 2 - 3 pracovní dny. Při způsobu platby přes účet je nutné počítat s delší dodací lhůtou, která je delší o dobu převodu peněz na účet dodavatele, minimálně 2-3 pracovní dny. V případě neobvyklých typů zboží je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České a Slovenské republiky, přes Českou poštu. Náklady na dopravu zboží se liší dle výše ceny objednávky. Cena za dopravu do ČR při nákupu do 9 900 Kč je 250 Kč při způsobu platby dobírkou s příplatkem 50 Kč. Při nákupu nad 9 900 Kč je doprava do ČR ZDARMA při jakémkoliv způsobu platby. V případě nákupu nad 9 900 Kč a následného vrácení byť jediné položky z daného nákupu, kdy po odečtení ceny vrácené položky celková cena nákupu klesne pod 9 900 Kč, bude započítána cena za dopravu a při způsobu platby dobírkou také příplatek za dobírku. Při zasílání zboží na území Slovenské republiky je možno platit pouze platbou předem a cena za dopravu je 450 Kč při objednávce do 9 900 Kč a nebo 200 Kč při objednávce nad 9 900 Kč.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně ve výdejním místě, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby a nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele(pouze na území ČR) pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Instalace zboží a montáž jsou, při vyplnění požadovaných údajů v objednávce, součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží zákazníkem se doporučuje prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazníkovi za přítomnosti dopravce doporučeno zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka ve výdejním místě rezervováno.

Zboží je zákazníkovi ve výdejním místě rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží ve výdejním místě před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží ve výdejním místě dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Objednávka je závazná. V případě osobního odběru objednaného zboží na výdejním místě, lze zboží vyzvednout jako celen nebo jednotlivě. 

V případě neodebrání všech objednaných položek na výdejním místě bude účtován stornopoplatek 99 Kč za každou neodebranou položku.

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@zanovnilyze.cz nebo písemně ve výdejním místě.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do výdejního místa, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Bude-li zboží vrácené dodavateli poškozeno, použito či opotřebbeno, vzniká dodavateli vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody tím vzniklé. Za použité a opotřebené zboží se mimo jiné považují lyže,
lyžáky .. apod. použité na svahu (takové nakládání se zbožím již není považováno za přiměřený způsob nakládání se zbožím nutný k obeznámení se s povadhou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti) a dále zboží vrácené bez evidenčního štítku (tedy se stále původně nalepeným originálním nepoškozeným evidenčním štítkem), který je v případě lyží nalepen na špici lyže a v případě lyžáků připevněn k vnější straně jazyku boty. V případě použití a opotřebení zboží představuje škoda minimálně 20% z kupní ceny zboží. V případě poškozeného zboží může škoda představovat až 100% kupní ceny. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

V případě, že škoda bude představovat 100% kupní ceny, dodavatel přenechá zákazníkovi poškozené zboží, které si zákazník může vyzvednout ve výdejním místě anebo mu bude na jeho písemnou žádost odsláno na jeho náklady, tj. po předchozí úhradě nákladů na dopravu, způsobem uvedeným v těchto VOP.

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vrácena na bankovní účet a to nejpozději do 14 dnů ode den, kdy dodavateli bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu či její část zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí.

Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí dodavatel v souladu s § 1832 odst. 2 občanského zákoníku spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6. Právo z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodvatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží stanovené vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujicímu působilo značné obtíže.

Má-li věc vadu, z níž je dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 24 měsíců u nového zboží a 12 měsíců u použitého zboží, přičemž toto oprávnění se neuplatní:

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@repasport.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.zanovnilyze.cz stejně jako ve svých výdej nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.